For praktisk hjelp ved et dødsfall, ring oss på
23 16 83 30
hele døgnet

Ansvarlig for gravferden

Den som er ansvarlig for gravferden, vil være den som formelt tar alle avgjørelser i tilknytning til gravferden. Dette kan være spørsmål om det skal være begravelse eller kremasjon, hvilket gravsted som skal benyttes og hvilken form en eventuell seremoni skal ha.

Gravferdslovens §9 definerer hvem som har rett og plikt til å ta hånd om gravferden.

Dette sier Gravferdslovens §9:

«Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for graven, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.»

Den som er ansvarlig for gravferden, vil også være den som mottar faktura for gravferden og eventuelle offentlige avgifter og gebyrer.