I Norge har gravferdstradisjonene stått sterkt. De fleste seremonier har foregått i Den norske kirkes regi og hovedtrekkene har vært relativt uendret gjennom mange år. De senere årene har imidlertid valgmulighetene blitt flere, og det kan være fint og sette seg litt inn i hvilke muligheter som finnes før man starter planleggingen av en gravferd.

Valg av seremoniform

Et stort flertall i Norge er medlem av Den norske kirke og mange føler det naturlig å velge en gravferd i kirkens ordning. Andre er medlemmer i andre trossamfunn og velger å ha en seremoni i samsvar med det. De fleste trossamfunn har en fast liturgi som skal følges i større eller mindre grad. Denne består som regel av et minneord om den som er død, en andakt og musikkinnslag i form av fellessang og/eller solistinnslag, etter de etterlattes ønske.

I tillegg til en religiøs seremoni har det i de senere årene kommet frem en mulighet for en livssynsåpen / personlig seremoni. En slik seremoni legges opp av de etterlatte selv, slik de ønsker. Seremonien ledes av en fra familien eller en person som leies inn for å gjøre dette. Alle kommuner er pålagt å ha disponible lokaler som er egnet til dette. Hvis du tenker at det kan være aktuelt for dere, ta kontakt med oss og hør hvilke muligheter som finnes i området.

Jordbegravelse eller kremasjon?

Ved en jordbegravelse avsluttes seremonien med at kisten føres til graven, og senkes der.

Dersom det skal være kremasjon avsluttes seremonien med at kisten bæres ut i bårebilen, og overføres til krematoriet. I enkelte kapeller blir kisten senket i stedet for at den blir båret ut. 

Les mer om både jordbegravelse og kremasjon her.

Minnesamvær

Etter at seremonien er gjennomført er det mange som ønsker å ha en mulighet til å være sammen i en avslappet atmosfære, og da er det naturlig å arrangere et minnesamvær. Et minnesamvær kan være åpent for alle, ved at det inviteres i annonsen, i seremonien eller det kan være kun for de aller nærmeste. Ofte arrangeres minnesamvær på et forsamlingslokale eller et serveringssted, men det kan også arrangeres privat. 

I mange tilfeller kan det også være fint med noen innslag til minne om den som er død, og mange føler at det er lettere å bidra her enn i selve seremonien.

Gravsted

Mange familier har eget gravsted som har vært brukt tidligere, og det føles naturlig å videreføre dette. Andre har ikke det, og må da ta et valg om hva de ønsker.

Skal det være jordbegravelse, må det velges et gravsted som er egnet for å gravlegge en kiste, enten et enkelt gravsted eller et dobbelt, hvor det settes av plass til ei kiste til på et senere tidspunkt.

Ved kremasjon kan det velges et urnegravsted eller et kistegravsted. Et urnegravsted har plass til flere urner.

Les mer om gravsted her.

Urnenedsettelse

Innen 6 måneder etter dødsfallet, må urnenedsettelsen ha funnet sted. Byrået kan være behjelpelige med og bestille tid for urnenedsettelsen.

Askespredning

 Askespredning er et alternativ til grav på en gravplass. Det er Fylkesmannen som gir tillatelse til at asken etter en avdød person kan bli spredd i naturen. Dette kan skje enten over land, eller i vann. Se mer om askespredning her.

Kan de etterlatte gjøre noe selv?

Det meste kan de etterlatte være med på eller ta ansvar for selv. Mange opplever at det er fint å kunne være med og bidra, mens andre føler det er godt å slippe. De mest nærliggende oppgavene kan være praktiske oppgaver i forbindelse med minnesamværet og utdeling av programmer under seremonien. For noen kan også grafisk oppsett av program til seremonien, utarbeiding av minneord, forberedelse av blomster eller å være med på å legge avdøde i kiste være oppgaver man kan ta seg av. Har du spesielle ønsker, så ta det opp i samtalen med gravferdskonsulenten.

Mange som har mistet noen og som er i en situasjon hvor de skal planlegge en gravferd angrer på at de ikke har snakket med den som har gått bort om hva hun eller han ønsket. Benytt sjansen til å snakke med dine nærmeste om hva dere tenker om døden mens dere har hverandre!

 

nfdavirke litenSFHI